Leader

Lideratge, Emprenedoria, Ambició, Determinació, Eficiència, Resultats.

Què és el LEADER?

Al 1988 la Comissió Europea va començar a utilitzar el concepte de desenvolupament rural i al 1991 va adoptar una iniciativa determinada que s’anomenava LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale). La finalitat d’aquesta iniciativa era donar suport a activitats no agràries.

Les principals directrius per definir aquesta metodologia són: un enfocament territorial i endogen, un caràcter ascendent (bottom up), una gestió de les polítiques realitzada per actors locals, una potenciació de l’associacionisme local i una gestió a partir de Grups d’Acció Local (GAL), un caràcter innovador de les accions (valoració dels recursos tradicionals), la multisectorialitat de les accions i la intersecció de sinergies. És a dir, hi ha un reconeixement de que les comunitats rurals són les que estan en millor situació, i tenen una capacitat més gran per a plantejar les seves estratègies de desenvolupament i diversificació econòmica, identificant els seus objectius, prioritats i recursos.

El Leader I (1991-1994) va ser doncs la primera pràctica d’una política rural territorial, integrada i participativa. Amb la segona reforma dels fons estructurals al 1993 i donat l’èxit de Leader I, la Comissió Europea va adoptar la iniciativa Leader II (1994-1999), i va ampliar la iniciativa a tots els territoris rurals europeus. Per al període 2000-2006, i per tal de complir amb la normativa europea que establia que el rendiment econòmic havia d’anar unit a la utilització sostenible dels recursos naturals de manera que hi hagués diversitat ecològica, es conservessin els ecosistemes i s’evités la desertització, es van desenvolupar els programes LEADER +.

Per al període 2007-2013 es va crear un nou fons de finançament FEADER (Fons Europeu per a l’Agricultura i el Desenvolupament Rural), que és un fons específic de desenvolupament rural. A més, s’establia l’eix 4 com un programa instrumental hereu de les iniciatives comunitàries Leader, per tant el Leader va deixar de ser una iniciativa per convertir-se en un programa específic de la UE. Així, la normativa europea va integrar l’enfocament o metodologia LEADER amb els seus principis bàsics d’actuació i estratègies, en els programes de desenvolupament rural.

La normativa europea per al període 2014-2020 pel que fa a desenvolupament rural té la seua base legal en els articles 32 a 35 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, i en els articles 42 a 44 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell.

Entre els objectius de FEADER es troba l’èxit d’un «desenvolupament territorial equilibrat de la comunitat rural en què s’implemente, incloent-hi la creació i conservació de l’ocupació». En aquest sentit, l’enfocament LEADER ha demostrat al llarg dels anys la seua capacitat per a fomentar el desenvolupament de les zones rurals, basant-se en un enfocament integrat, innovador i multisectorial que partisca dels recursos i les necessitats endògenes del territori i es desenvolupe a través d’un plantejament d’enfocament ascendent. Per aquest motiu, el

Reglament (UE) núm. 1305/2013 disposa la inclusió de la Mesura 19 Suport per al desenvolupament local de Leader en els Programes de Desenvolupament Rural. D’acord amb les directrius contingudes en el Marc Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, la Generalitat va elaborar el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, aprovat per Decisió de la Comissió Europea el 28 de juliol de 2015, com a principal instrument de la política estructural agrària valenciana per a aconseguir un desenvolupament sostenible, inclusiu i equilibrat. Per a aplicar la Mesura 19 del PDR-CV 2014-2020, s’han triat 11  Grups d’Acció Local i les seues estratègies de desenvolupament local participatiu, que s’aplicaran a través de l’aprovació i la concessió d’ajudes a operacions promogudes per agents privats i públics, econòmics i socials del territori d’actuació.

30 ANYS DE LEADER