Transparència

Resolució Projectes Ajudes LEADER

CONVENIS COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS FINANCERES

L’Associació Som Rurals ha signat recentment dos convenis de col·laboració amb entitats financeres de la zona per facilitar a les persones i entitats beneficiàries de les subvencions LEADER la realització dels seus projectes d’inversió afavorint l’accés a línies de finançament de caràcter preferent.

CONVENI CAIXA ONTINYENT                                   CONVENI CAIXA POPULAR

ACCIONS SUBVENCIONADES PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Perfil del contractant

L’Associació Som Rurals posa a la disposició dels usuaris les Instruccions per al procediment de contractació de l’associació, en aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 novembre, pel qual s’aprova el text refós en la Llei de contractes del sector públic.

D’aquesta manera es garanteix la transparència i l’accés a la informació relativa a la seua activitat contractual. A més, les persones que ho desitgen poden consultar el text íntegre d’aquest Reial decret, publicat en el BOE número 276 de 16 de novembre, a través del següent fitxer.