Ajudes

Una vegada presentada la sol·licitud, si es necessita realitzar alguna esmena o aportació voluntària de documentació, s’haurà d’accedir mitjançant el següent enllaç

Impresos i formularis

Sol·licitud de subvenció

Resum de dades bàsiques del projecte

Indicadors de seguiment socials i d’ocupació

Declaració d’ajudes concurrents

Declaració d’ajudes de minimis

Model de domiciliació bancària

Model de declaració de la condició de pime

Pla de viabilitat empresarial (creació d’empreses no agrícoles)

Pla de viabilitat empresarial (per creació d’empreses agroalimentàries, inversions en empreses agroalimentàries en funcionament, i inversions en empreses no agrícoles en funcionament)

Aprovisionament de matèries primeres (per a les ajudes a empreses agroalimentàries)

Comercialització de productes acabats (per a les ajudes agroalimentàries)

Declaració responsable de compliment de la normativa sobre medi ambient (per a les ajudes agroalimentàries)

Justificació

Una vegada presentada la sol·licitud, si es necessita realitzar alguna esmena o aportació voluntària de documentació, s’haurà d’accedir mitjançant el següent enllaç

Impresos i formularis

Sol·licitud de pagament d’ajuda

Compte justificatiu (model per a beneficiaris privats)

Compte justificatiu (model per a entitats locals)

Indicadors de seguiment socials i d’ocupació (sol·licitud de pagament)

Declaració d’ajudes concurrents

Model de domiciliació bancària

NORMATIVA

ORDRE 1/2022, de 14 de gener, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l’Ordre 13/2018, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes que preveu la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d’operacions d’acord amb l’estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d’acció local Leader 2014-2020

ORDRE 13/2018, de 10 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d’operacions de conformitat amb l’estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d’acció local LEADER 2014-2020

 

Inversions subvencionables

Ajudes: Percentatges i quantia màxima

Baremació expedients Som Rurals