política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
El Responsable del Tractament és ASSOCIACIÓ SOM RURALS,Av. València, 6 L, 46891, El
Palomar (VALENCIA).
Principis de privacitat
Des de ASSOCIACIÓ SOM RURALS ens comprometem amb vosté a treballar contínuament per a

garantir la privacitat en el tractament de les seues dades personals, i per a oferir-li en cada
moment la informació més completa i clara que podem. Li animem a llegir detingudament esta
secció abans de facilitar-nos les seues dades personals.
Si vosté és menor de catorze anys li preguem que no ens facilite les seues dades sense
consentiment dels seus pares.
En este apartat li informem de com tractem les dades de les persones que tenen relació amb la
nostra organització. Començant pels nostres principis:
– No sol·licitem informació personal, llevat que siga necessària per a prestar-li els servicis que ens
requerisca.
– Mai compartim informació personal amb ningú, excepte per a complir la llei, siga necessari per a
prestar-li el servici o comptem amb la seua autorització expressa.
– Mai utilitzarem les seues dades personals per a finalitats diferents de les expressades en la
present política de privacitat.
– Les seues dades sempre seran tractats amb un nivell de protecció adequat a la legislació en
matèria de protecció de dades, i no els sotmetrem a decisions automatitzades sense informar-li
expressament.
La present política de privacitat l’hem redactat tenint en compte les exigències de l’actual legislació
de protecció de dades:
– Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques (RGPD).
– Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia
dels drets digitals (LOPD).
– Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD)
Esta política de privacitat està redactada amb data 6 de desembre de 2018.
Amb motiu de la modificació de criteris de tractament, a fi de facilitar la seua comprensió o
d’adaptar-la a la legalitat vigent, és possible que modifiquem la present política de privacitat.
Actualitzarem la data de la mateixa, pera què vostè puga comprovar la seua vigència.
Tractaments que realitzem
TRACTAMENT DE CONTACTES
Base Jurídica: Consentiment de l’interessat
Fins del Tractament: Atendre la seua sol·licitud, enviar-li informació i realitzar un seguiment de la
sol·licitud.
Col·lectiu: Persones de contacte, clients, proveïdors
Categories de Dades: Nom i cognoms, telèfon, direcció d’email C
ategories de Destinataris: No es contemplen cessions de dades a tercers.
Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini de Supressió: Les dades de contacte es conservaran per un període indefinit, o fins que
l’interessat sol·licite la seua supressió.
Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament
General de Protecció de Dades.
TRACTAMENT DE PROVEÏDORS
Base Jurídica: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en què
l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’este de mesures precontractuals. RGPD: 6.1.c)

Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
dels Treballadors.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Fins del Tractament: – Adquisició de productes y/o servicis que necessitem per al desenrotllament
de la nostra activitat.
– Control dels subcontractistes si és procedent.
Col·lectiu: – Proveïdors.
– Treballadors dels nostres proveïdors.
Categories de Dades: – Nom i cognoms, DNI/NIF/Documento identificatiu, direcció, firma i telèfon.
– Dades de detall d’ocupació: lloc de treball. Formació en seguretat laboral.
– Dades econòmiques financeres i d’assegurances: Dades bancàries Categories de Destinataris: –
Entitats financeres. (Pagament de factures) – Agència Estatal d’Administració Tributària. – Altres
entitats públiques que atorguen subvencions
Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a
la que es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de
la dita finalitat i del tractament de les dades, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament
General de Protecció de Dades.
TRACTAMENT DE NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE SEGURETAT
Base Jurídica: RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament. Reglament General de Protecció de Dades. Articles 33 i
34
Fins del Tractament: Gestió i avaluació de les bretxes de seguretat que es produïren en la nostra
organització.
Col·lectiu: Variable: Empleats, Clients, Proveïdors, Persones de Contacte (dependrà de la bretxa
de seguretat)
Categories de Dades: Variable. (Dependrà de la bretxa de seguretat) Categories de
Destinataris: – Agència Espanyola de Protecció de Dades. – Forces i Cossos de Seguretat de
l’Estat.
Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a
la que es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de
la dita finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que disposa la normativa d’arxius i
documentació.
Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament
General de Protecció de Dades
TRACTAMENT DE SOCIS
Base Jurídica: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en què
l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’este de mesures precontractuals.
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.
Fins del Tractament: Compliment dels fins definits en els estatuts de la nostra associació.
Col·lectiu: Persones físiques que s’han associat.
Categories de Dades: Nom i cognoms, DNI/NIF/Documento identificatiu, direcció, firma i telèfon.
Categories de Destinataris: Entitats bancàries (cobrament quotes associat) .
Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a
la que es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de
la dita finalitat i del tractament de les dades.
Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament
General de Protecció de Dades.
TRACTAMENT DE VOLUNTARIS
Base Jurídica: RGPD 6.1.a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les
seues dades personals per a un o més fins específics.
RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per
a l’aplicació a petició d’este de mesures precontractuals.
Fins del Tractament: Col·laborar de manera voluntària i altruista amb la nostra associació per al
desenrotllament dels seus fins.
Col·lectiu: Persones que col·laboren voluntàriament amb la nostra associació.
Categories de Dades: Nom i cognoms, DNI/CIF/Documento identificatiu, número de registre de
personal, direcció, firma i telèfon.
Categories de Destinataris: No estan previstes cessions de dades a tercers.
Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a
la que es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de
la dita finalitat i del tractament de les dades.
Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament
General de Protecció de Dades.
TRACTAMENT D’EMPLEATS
Base Jurídica: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en què
l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’este de mesures precontractuals. RGPD: 6.1.c)
Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del
tractament. Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors.
Fins del Tractament: – Gestió de personal contractat.
– Expedient personal. Control horari. Formació. Plans de pensions. Prevenció de riscos laborals.
– Emissió de la nòmina del personal.
– Gestió de l’activitat sindical.
Col·lectiu: Empleats
Categories de Dades: Nom i cognoms, DNI/CIF/Documento identificatiu, número de registre de
personal, número de Seguretat Social/Mutualidad, direcció, firma i telèfon.
Categories especials de dades: dades de salut (baixes per malaltia, accidents laborals i grau de
discapacitat, sense inclusió de diagnòstics) , afiliació sindical, als excusivos efectes del pagaments
de quotes sindicals (si és el cas) , representant sindical (si és el cas) , justificants d’assistència de
propis i de tercers.
Dades de característiques personals: Sexe, estat civil, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement i
dades familiars.
Dades de circumstàncies familiars: Data d’alta i baixa, llicències, permisos i autoritzacions.
Dades acadèmiques i professionals: Titulacions, formació i experiència professional.
Dades de detall d’ocupació i carrera administrativa. Incompatibilitats.
Dades de control de presència: fecha/hora entrada i eixida, motiu d’absència.
Dades econòmiques-financieres: Dades econòmics de nòmina, crèdits, préstecs, avals,
deduccions impositives baixa d’havers corresponent al lloc de treball anterior (si és el cas),
retencions judicials (si és el cas) , altres retencions (si és el cas) . Dades bancàries.
Categories de Destinataris: – Entitat a qui s’encomane la gestió en matèria de riscos laborals. –
Tresoreria General de la Seguretat Social. – Organitzacions sindicals. – Entitats financeres. –
Agència Estatal d’Administració Tributària. – Contractistes principals als que prestem servicis com
a subcontractistes.

Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a
la que es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de
la dita finalitat i del tractament de les dades.
Les dades econòmiques d’esta activitat de tractament es conservaran a l’empara del que disposa
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Mesures de Seguretat: Adaptades a les
exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.
TRACTAMENT D’ATENCIÓ DRETS DE LES PERSONES (ARCO)
Base Jurídica: RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament. Reglament General de Protecció de Dades.
Fins del Tractament: Atendre les sol·licituds en l’exercici dels drets que establix el Reglament
General de Protecció de Dades.
Col·lectiu: Persones físiques que ho sol·liciten (empleats, clients, proveïdors, persones de
contacte)
Categories de Dades: Nom i cognoms, direcció, firma i telèfon.
Categories de Destinataris: Podran ser comunicats a l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de
Protecció de Dades) en el marc d’una investigació per tutela de drets iniciada per l’interessat.
Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini de Supressió: Es conservaran durant un termini de cinc anys des del moment de la
sol·licitud.
Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament
General de Protecció de Dades
ELS SEUS DRETS
Té dret a sol·licitar-nos una còpia de les seues dades personals, a rectificar les dades inexactes o
completar-los si estigueren incomplets, o si és el cas suprimir-los, quan ja no siguen necessaris per
als fins per als que van ser arreplegats.
També té dret a limitar el tractament de les seues dades personals i a obtindre les seues dades
personals en un format estructurat i llegible.
Pot oposar-se al tractament de les seues dades personals en algunes circumstàncies (en
particular, quan no hàgem de processar-los per a complir amb un requisit contractual o un altre
requisit legal, o quan l’objecte del tractament siga el màrqueting directe) .
Quan ens haja atorgat el seu consentiment, podrà retirar-ho en qualsevol moment. En eixe
moment deixarem de tractar les seues dades o, si és el cas, deixarem de fer-ho per a eixa finalitat
en concret. Si decidix retirar el seu consentiment, açò no afectarà cap tractament que haja tingut
lloc mentres el seu consentiment estava vigent.
Estos drets podran veure’s limitats; per exemple si per a complir la seua sol·licitud haguérem de
revelar dades sobre una altra persona, o si ens sol·licita que eliminem alguns registres que estem
obligats a mantindre per una obligació legal o per un interés legítim, com puga ser l’exercici de
defensa davant de reclamacions. O inclús en aquells casos on ha de prevaldre el dret a la llibertat
d’expressió i informació.
Pot contactar amb nosaltres per qualsevol dels mitjans indicats en l’apartat Responsable del
Tractament d’esta política de privacitat, aportant una còpia d’un document que acredite la seua
identitat (normalment el DNI) .
Un altre dels seus drets és el de no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament
automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils que produïsca efectes jurídics o li afecte.

Enfront de qualsevol vulneració dels seus drets, com, per exemple, que no hàgem atés la seua
sol·licitud, té dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de
protecció de dades. Esta pot ser la del seu país (si vosté viu fora d’Espanya) o l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades (si vosté viu a Espanya).
Enllaços a llocs web de tercers.
El nostre lloc web pot, en algunes ocasions, contindre enllaços cap a altres llocs web. És la seua
responsabilitat assegurar-se de llegir la política de protecció de dades i les condicions legals que
s’apliquen a cada lloc.
Dades de tercers.
Si vosté ens facilita dades de tercers, assumix la responsabilitat d’informar-los prèviament segons
el que establix l’article 14 del RGPD.