El Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 és l’instrument de planificació de les actuacions de la Generalitat Valenciana en matèria de política de desenvolupament rural.

L’objectiu final que es pretén aconseguir amb l’execució del Programa és la millora de la qualitat de vida dels habitants del medi rural valencià en el marc d’un model social i mediambiental sostenible.

Els objectius intermedis per a aconseguir este objectiu final són els següents:

  • Foment de la competitivitat de les exportacions agràries.
  • Suport al sector forestal i ple aprofitament del seu potencial des d’una perspectiva multifuncional (econòmica, social i mediambiental).
  • Protecció dels recursos naturals i control de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
  • Diversificació de l’activitat econòmica de les zones rurals i suport a la iniciativa Leader.