Convocatòria

Per a la provisió d’un lloc de treball d’administratiu/va i un lloc de treball de gerència del grup d’acció local Som Rurals.

11/12/2017

Vistes les sol·licituts presentades es publica la relació de persones candidates:

21/12/2017

Baremació provisional de persones candidates:

29/12/2017

Modificació dels representants de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,  Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en L’òrgan de selecció.

12/01/2018

Baremació definitiva.

17/01/2018

Puntuacions provisionals fase d’entrevista.

25/01/2018

Resolució definitiva.

08/02/2018

Comentarios cerrados.