Grup d’Acció Local

L’Associació Som Rurals té com a objectiu específic aconseguir i gestionar les actuacions, mesures i recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial d’acord amb el PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per tal de fomentar el desenvolupament local de les zones rurals, a través de la mesura 19 d’ajut al desenvolupament local de LEADER (DLP, desenvolupament local participatiu).

Per a aplicar la Mesura 19 del PDR-CV 2014-2020, és necessari triar els corresponents Grups d’Acció Local i les seues estratègies de desenvolupament local participatiu, cosa que s’ha dut a terme per mitjà de l’oportuna convocatòria (ORDRE 5/2016, d’11 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. DOGV 7764, 20.04.2016 i correcció d’errades de l’ordre DOCV 7783, 16.05.2016), oberta i de lliure concurrència, a fi que siguen les millors estratègies les que orienten la destinació dels fons públics per al desenvolupament del medi rural.

Som Rurals va concórrer a aquesta convocatòria i ha estat seleccionat com a Grup d’Acció Local provisonal LEADER per Resolució de 14 d’octubre de 2016, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (DOGV 7905, 27.10.2016).

Com a GAL LEADER provisonal s’ha portat endavant un procés participatiu d’elaboració de l’EDLP (estratègia de desenvolupament local participatiu) que va finalitzar el passat 28 de febrer amb la presentació davant la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, que donarà trallat del document al Comité de Selecció que ha de realitzar la baremació de les EDLP presentades i formular la proposta de selecció, que serà elevada, per a la seua resolució, a la directora general competent en matèria de desenvolupament rural.

Els GAL LEADER 2014-2020 seleccionats posaran en pràctica les estratègies de desenvolupament local participatiu, que s’aplicaran a través de l’aprovació i la concessió d’ajudes a operacions promogudes per agents privats i públics, econòmics i socials del territori d’aplicació.

Finalment, la candidatura de Som Rurals ha resultat seleccionada per Resolució de 19 de juliol de 2017, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna. Correcció d’errades de la Resolució de 19 de juliol de 2017.

Comentarios cerrados.